Sağlıklı Yaşam
6162636465666768696106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296
International

tr

Hasta Memnuniyeti

Buradasınız: Anasayfa / Hasta Memnuniyeti

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

Sağlık; her insan için taşıdığı yaşamsal önem nedeniyle ödün verilemez niteliktedir.

Bireylerin, ailelerin ve sağlık hizmeti veren kuruluşların ortak sorumluluğu ise bilinçli bir işbirliği ile sağlığın devamlılığıdır.

Bu nedenle, her bireyin sağlık kuruluşlarından hizmet aldığı sürece hak ve sorumluluklarına ulaşılabilmesi ve hatırlaması için bu rehberi hazırladık.

 1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:

Kuruluşumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tüm tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

Hastamız, doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Hastamız, kuruluşumuz ya da kuruluşumuzun anlaşmalı olduğu bir merkezde tanı ya da tedavi sürecindeyken, başka bir kuruluşta işlemlerinin devam etmesini talep edebilir.

Hastamız, talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerinin devam edeceği yeni kuruma, Başhekimliğin onayı ile en kısa zamanda gönderilecektir

Hastanemiz ve anlaşmalı olduğu kurumlardaki sağlık görevlileri, hastamıza tip uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar. Organ nakli gibi tedavi olanağı sağlayacak kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda, hasta seçimi tıbbi ölçülerine göre ve "Bilimsel Etik Kurul" kararlarına uygun olarak ya da bu birimin atayacağı kurul tarafından yapılır.

 1. Saygı ve İtibar Görme Hakkı:

Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir. Hastanemizin hiç bir çalışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.

Her aşamada çözülemeyen her türlü sorun, hastanemizin çalışma ilkelerine ve var olan yasalara uygun bir biçimde çözümlenecektir.

 1. Mahremiyet Hakki:

Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, hastanemiz ile resmi bağlantısı olmayan ya da sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı yada bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız gerek duydukları takdirde hastanemiz tarafından sağlanmakta olan güvenlik dışında ek koruma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşuluyla isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız hekimleriyle görüşme ve muayene aşamalarında yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.

Hastanemize başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümden sonra gizli kalacak biçimde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni yada mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır.

Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir. Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

 1. Kimliği Bilme Hakkı:

Hastalarımızın, kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimliğini bilme hakkı vardır.

 1. Bilgi Edinme Hakki:

Hastalarımızın kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi üzerine, temin edilecek bir tercüman aracılığı ile verilir.

 1. Haberleşme Hakkı:

Resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

 1. Hastadan Rıza Alınması:

Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da ciddi yan etki riski, nekahet ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili olarak varılacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

Hastanın, uygulanacak tedaviye dair tüm aşamalar ve sonuca ilişkin soru sorma hakkı olup, hekimce cevaplandırılacaktır. Soru sorma hakkının kullanılmadığı durumda hasta gerçekleştirilen aydınlatmanın, aydınlatılmış onam açısından yeterli olduğunu kabul etmiş sayılır.

Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumlarda, eğer temsilcisinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim iki hekim kararı ile ve yazılı onayı ile yapılabilir.

Hastanın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır.

 1. Danışma Hakkı:

Hastanın hekiminin talebi ve kendisinin onayı ile ilave ödemeyi kabul etmesi halinde başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde uygulanır. Sorumluluk primer hekime aittir.

 1. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakki:

Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakki vardır. Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuz ile ilişiği kesilir.

Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

 1. Tetkik ve Tedavi Bedelleri:

Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

 1. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı:

Hastalarımızın teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme, inançlarıyla ilgili görev ve veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

 1. Hasta Şikâyetleri:

Hastanın şikâyetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

Hastalarımızın 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle hastanemizin konu ile ilgili idari yetkilisine veya Bilimsel Etik Kurulu'na bildirme hakkı vardır. S ta Hasta, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözüm bulunamayan yada başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hasta, hukuki hakları içinde yargıya başvurma hakkına sahiptir.

 1. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

Hasta, kendisine bir hasta olarak uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hasta, tıbbi kayıtlarda bulunan gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 1. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı:

Hastane kuralları çerçevesinde hastalarımızın dini hizmetlerden faydalanma hakkı vardır.

Temin edebildiği ölçüde, hastanın kendi isteği ile veya agoni halindeki hasta için hastanın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere bir din adamı getirme hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

Sağlık hizmetlerinin uygun bir biçimde yürütülebilmesi için sağlık personeli ve hastalarımızın işbirliği içinde olması en doğru yoldur. Sağlığınıza en kısa sürede kavuşmanız, sağlık ekibiyle aranızda sağlanan uyuma bağlıdır. Bu konuda üzerinize düşen sorumlulukları yerine getireceğinizden emin olarak bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz

 1. Bilgi verme:

Hasta, mevcut şikâyetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Hasta, yetkili doktora, tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.

Hasta, yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendisinden beklenilenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

 1. Önerilere uyma:

Hasta ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Hasta, yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşirelerin ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

 1. Planlanan Tedaviyi Reddetme:

Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

 1. Tetkik ve Tedavi Giderleri:

Hasta, sağlık kuruluşuna müracaatı aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir. Hasta, tedavi nedeniyle yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Tedavi giderleri, devlet kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SGK gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı ya da sevk kâğıdını getirmelidirler.

 Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumdan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir.

 Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu hakları belgelerle kesinleştirmelidir.

 1. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:

Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu kuruluşun her türlü kural ve uygulamalarına uymalıdır.

 1. Saygı Gösterme:

Hasta, diğer hastalar ve hastane personeli haklarını dikkate almak zorundadır.

Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşunun alacağı tedbirlere uymalıdır.

 1. Bulaşıcı Hastalık Hali:

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorun çıkmasında sakınca olmadığını belirten izin olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

 1. Uygunsuz Talep:

Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

 1. Hasta Ziyaretçisi:

Hastalar, ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidirler. Bilinci yerinde olan hasta, aşağıdaki hususlarda sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır: Ziyaretçinin ve hastanın, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirilmesini istememesi ve getirileni de kabul etmelidir. Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmelidir. Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalara ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olmalıdır.

 1. Tazmin Zorunluluğu:

Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.